(ലിസ്റ്റ് അപൂർണ്ണം)

  • റവ. ഫാ. അലക്സാണ്ടർ കൂടാരത്തിൽ
  • വെരി. റവ. ജോൺസി വർഗ്ഗീസ് കോർ-എപ്പിസ്കോപ്പാ
  • റവ. ഫാ. ഇ.പി. വർഗ്ഗീസ് ഇടവന
  • റവ. ഫാ. ജേക്കബ് ജോർജ്ജ്
  • റവ. ഫാ. എം. ജേക്കബ്
  • റവ. ഫാ. ജോജി കെ. ജോയി.
  • റവ. ഫ. ജോർജ്ജ് വർഗ്ഗീസ്
  • റവ. ഫാ. ഏലിയാസ്
  • വെരി. റവ. പ്രൊഫ. അലക്സന്ത്രയോസ് കുരമ്പിൽ റമ്പാൻ കോർ-എപ്പിസ്കോപ്പാ
  • റവ. ഗീവർഗ്ഗീസ് റമ്പാൻ