പരിശുദ്ധസഭ കല്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മോറാനായ പെരുന്നാളുകളും ഇടവക യഥാവിധം ആചരിക്കുന്നു.
ദേവാലയത്തിന്‍റെ വലിയ പെരുന്നാളായി മര്‍ത്തശ്മൂനിയമ്മയുടെയും ഏഴു മക്കളുടെയും ഗുരുവായ മാര്‍ ഏലയസാറിന്റെ യും ഓര്‍മ്മപ്പെരുന്നാള്‍  മകരം 14, 15 തീയതികളില്‍ (സാധാരണയായി ജനുവരി 27, 28 തീയതികളില്‍) നടത്തുന്നു.
മെയ് 7 -ാം ൹ ശേഷം വരുന്ന ആദ്യ ഞായറാഴ്ച മാര്‍ ഗീവര്‍ഗ്ഗീസ് സഹദായുടെ ഓര്‍മ്മപ്പെരുന്നാളും, ജൂലൈ 3 -ാം ൹ മാര്‍ത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ ഓര്‍മ്മപ്പെരുന്നാളും ഓഗസ്റ്റ് 15 -ാം ൹ വി. ദൈവമാതാവിന്‍റെ വാങ്ങിപ്പുപ്പെരുന്നാളും സെപ്റ്റംബര്‍ 1  -ാം ൹ മുതല്‍ 8 -ാം ൹ വരെ വി. ദൈവമാതാവിന്‍റെ ജനനപ്പെരുന്നാളും, നവംബര്‍ 2 -ാം ൹ ശേഷം വരുന്ന ആദ്യ ഞായറാഴ്ച പരിശുദ്ധ പരുമല ഗീവര്‍ഗ്ഗീസ് മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ഓര്‍മ്മപ്പെരുന്നാളും ആഘോഷിക്കുന്നു.
സഭാകലണ്ടര്‍ പ്രകാരം മര്‍ത്തശ്മൂനിയമ്മയുടെയും ഏഴു മക്കളുടെയും ഗുരുവായ മാര്‍ ഏലയസാറിന്റെയും ഓര്‍മ്മദിവസമായ ഓഗസ്റ്റ് 1 -ാം ൹  യും സമുചിതമായി പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്നു.