ഇടവകയുടെ ക്വയർഗ്രൂപ്പായ ശ്മൂനിവോയിസ് ഇടവകയിലെ ആരാധനകൾ മനോഹരമാക്കുന്നതിനു വലിയപങ്കു വഹിക്കുന്നു.