ഇടവകയുടെ ക്വയർ ഗ്രൂപ്പായ ശ്മൂനി വോയിസ് ഇടവകയിലെ ആരാധനകൾ മനോഹരമാക്കുന്നതിന് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു.