പെരിങ്ങനാട് മർത്തശ്മൂനി ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളി

മൂന്നാളം, അടൂർ

പത്തനംതിട്ട ജില്ല

ഫോൺ: 04734 – 230433