റോമൻസാമ്രാജ്യത്തിനു പുറത്ത് സഭാപരമാധ്യക്ഷന്മാരുടെ സ്ഥാനനാമമാണ് കാതോലിക്കാ എന്നത്. പൊതുവിന്റെ ആൾ എന്നാണ് വാക്യാർത്ഥം.

മാർത്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ആരൂഢനായിരിക്കുന്ന പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കയാണ് മലങ്കരസഭയുടെ ആത്മീയപരമാധ്യക്ഷൻ.

സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സ്വയംശീർഷകത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ കാതോലിക്കാസ്ഥാനം 1912 സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി മലങ്കരയിൽ സ്ഥാപിതമായി.

മാർത്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ആരൂഢനായിരിക്കുന്ന പൗരസ്ത്യകാതോലിക്കായും മലങ്കരമെത്രാപ്പോലീത്തയുമായ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമാ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്കാബാവയാണ് മലങ്കരസഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പരമാധ്യക്ഷൻ.